Allmänna Villkor

1. I allmänhet

Livo.nu är en digital plattform och applikation (hädanefter kallad ”Tjänsten”), som syftar till att fungera som en förmedlingsplattform mellan användarna och transportörerna (nedan kallad ”Transportören”) så att Livos användare kan få gods transporterat av transportören.

Transportör avser varje privatperson eller näringsidkare som är registrerad som Transportör i Tjänsten.

All användning av tjänsten baseras på dessa användarvillkor.

Tjänsten gör det möjligt för dig att skapa en transport annons (nedan kallad ”Transportförfrågan”) som uppmuntrar Transportören att lämna ett erbjudande. Transportförfrågan publiceras till relevanta transportörer i Tjänsten. Baserat på annonsen kan transportörerna skicka en transportoffert till dig. När du har accepterat ett erbjudande för Tjänsten dig och Transportören i dialog med varandra, varefter du kan bestämma de detaljerade villkoren för transporten.

2. Anmälan och förutsättning

För att kunna använda tjänsten måste operatören registrera sig med följande information:
Namn, adress och CPR-nr/CVR-nr.
Kontoinformation
Mobilnummer och e-post
Körkort

Baserat på informationen skapas ett konto för Transportören. Det slutgiltiga godkännandet av Transportören sker dock genom en videointervju mellan Livo och Transportören.

Kontot är personligt och andra personer än den registrerade Transportören kanske inte ansvarar för transporten i Transportörens namn.

Det är en förutsättning att Transportören har följande:
Ett giltigt och giltigt EU-körkort
Adressbevis i form av ID-kort (Danmark är ett gult sjukförsäkringskort som gäller, Sverige är det ID-kort som gäller)
Ett registrerat fordon
Lagstadgad försäkring på fordonet
Eventuellt. varubilstillstånd
Andra transportmedel som kan användas för ändamålet.

Livo hänvisar alltid till lagar och regler för godstransport som Transportören är skyldig att följa i den mån transportuppgiften omfattas av dem.

3. Transportförfrågan och transport

Användaren ska göra en adekvat beskrivning av det gods som användaren vill ha transporterat av Transportören. I beskrivningen ska anges godsets typ, vikt, storlek och antal samt en detaljerad beskrivning som gör det möjligt för Transportören att noggrant bedöma godsets egenskaper.

Om godset inte överensstämmer med användarens beskrivning har Transportören rätt att vägra att transportera godset.

Användaren kan avboka en transporttjänst, vilket måste göras i tid:
Om användaren avbokar transporttjänsten senast 12 timmar före hämtningstiden anses avbeställningen vara aktuell.
Om användaren har skapat en Transportförfrågan med inställd hämtningstid inom 12 timmar efter Skapandet av Transportförfrågan, kan användaren avbryta transporttjänsten i tid, förutsatt att detta sker senast 30 minuter efter att användaren har accepterade transportören.

Användaren får inte skicka in en transportförfrågan, precis som Transportören inte får utföra transportuppgifter för användaren på följande punkter:
Olagligt eller farligt gods. Detta inkluderar sprängämnen, farliga kemikalier, fyrverkerier, droger, vapen, ammunition etc.
Gas och/eller trycksatt gas, butan, metan, propan och andra flytande gaser, eller petrokemikalier och
Varor som ska användas till eller erhållas i samband med olagliga handlingar.

Transportören får inte ladda upp upphovsrättsskyddat material till Tjänsten, inklusive bilder från tredje part, produktbeskrivningar eller annat upphovsrättsskyddat material, eller material som på annat sätt gör intrång i tredje part.

4. Leverans

Varan anses levererad när Transportören har levererat varan på överenskommen plats. Transportören ska anteckna lämplig bilddokumentation i samband med leveransen som laddas upp till Tjänsten.

Om användaren har valt att varan får placeras utanför på angiven adress, anses leverans ha skett när varan har levererats och Transportören har laddat upp bilddokumentation till Tjänsten. Bilddokumentationen ska innehålla information om var varan är placerad på överenskommen adress.

Användaren är skyldig att se till att Transportören kan leverera godset till en mottagare på överenskommen adress, om inte godset får placeras utanför. Om användaren inte har säkrat detta är det Transportörens ansvar med användaren att hitta en alternativ leverans. Transportören har rätt att ta ut extra kostnader.

Om Transportören inte kan kontakta användaren för att hitta en alternativ leverans har Transportören rätt att placera varan utanför på angiven adress på användarens risk. Transportören är dock skyldig att placera godset på en säker plats där risken för stöld eller skadegörelse inte är ökad.

5. Ansvar, försäkring och ersättning

Livo är endast en mellanhand, jfr 14 § e-handelslagen, och tar inget ytterligare ansvar. Användningen av Tjänsten sker därför på egen risk.

Livo ansvarar inte för skador på godset, inklusive – men inte uttömmande – oavsiktlig förstörelse, stöld, brand, skadegörelse eller andra omständigheter där varan inte levereras eller inte kan levereras.

Livo påpekar att Livo inte har tecknat en försäkring som täcker varorna i något avseende. Livo uppmuntrar dig att teckna nödvändig försäkring, inklusive transportförsäkring för varan i de fall det kan anses nödvändigt.

Det är operatörens eget ansvar att se till att andra inte kan få obehindrad tillgång till operatörens mobila enhet. Livo rekommenderar att Transportören kontinuerligt ändrar lösenordet och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika missbruk. Operatören bör inte avslöja koden eller lösenordet till andra.

Skulle en tredje part framställa krav mot Livo till följd av material som Transportören har laddat upp till Tjänsten, är Transportören skyldig att hålla Livo skadeslös i alla avseenden.

Transpotörens skatt-, tull- och momsärenden är irrelevanta för Livo. Transportören måste själv deklarera och beskatta inkomster till skattemyndigheten, som Transportören kan få via Tjänsten.

6. Priser

Registrering och nedladdning av tjänsten är gratis.

Transportörens vinst av den enskilda transporttjänsten framgår av Tjänsten och under den individuella Transportbegäran.

Om användaren avbryter en transporttjänst i strid med paragraf 3.3, erhåller Transportören 13 % av fraktpriset som anges under Transportförfrågan.

7. Betalningar

Transportören erhåller betalning för transporttjänsten när Tjänsten erhållit betalning från användaren och när leveransen har godkänts.

Livo återbetalar inte genomförda betalningar.

8. Personlig information

Operatören loggar in via mobilinloggning. Syftet med detta är att kunna verifiera Transportörens användaruppgifter, för att kunna skapa en profil för Tjänsten.

Om operatören inte längre vill använda Tjänsten kan operatören välja att radera Tjänsten. Om Transportören vid ett senare tillfälle vill använda Tjänsten igen, vill Livo kunna göra detta enkelt för dig. Livo lagrar därför din inloggnings- och profilinformation så att Transportören har möjlighet att snabbt och enkelt komma igång med att använda Tjänsten igen. Transportören samtycker därför till att Livo får lagra Transportörens personuppgifter om Transportören raderar Tjänsten.

Transportören kan alltid återkalla sitt samtycke till detta genom att skicka ett e-postmeddelande till Livo och begära att Livo raderar Transportörens personuppgifter. Om operatören begär detta kommer operatören då inte att kunna använda Tjänsten.

Transportören uppmanas att läsa Livos personuppgiftspolicy här. Här kan du läsa mer läs mer om Livos behandling av dina personuppgifter

9. Överträdelse

I händelse av brott mot dessa användarvillkor har Livo rätt att stänga av, inaktivera eller radera ditt konto. Missbruk av tjänsten, inklusive bland annat, anses vara ett brott
genom att transportera varor som omfattas av punkt 3.4,
genom att inte följa punkt 2.3
genom att inte följa den vid var tid gällande lagstiftningen, inklusive godkännandelagen.
genom att öppna brev, paket och/lådor, bryta förpackningen eller på annat sätt skaffa sig kunskap om användarnas försändelser, eller
genom att stänga av sin telefon under transport.

Dessutom anses det vara ett brott om Transportören utför transportuppgifter för användare av Tjänsten utanför Tjänsten, som Transportören har kommit i kontakt med genom Tjänsten.

10. Ändringar av villkoren

Livo har rätt att ändra dessa villkor. Om ändringarna är betungande för Transportören kommer du att få ett rimligt varsel på 30 dagar.

11. Kontaktinformation

Livo.nu ApS
CVR-nr. 41 16 00 71
Østerlund 11
7400 Herning
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 89 80 33 33

12. Val av lag och plats

Alla tvister som uppstår från detta avtal är föremål för dansk lag och måste behandlas av domstolen i Köpenhamn.

1. I allmänhet

Livo.nu är en digital plattform och applikation (hädanefter kallad ”Tjänsten”), som syftar till att fungera som en förmedlingsplattform mellan användare och Transportören (nedan kallad ”Transportören”) så att Tjänstens användare kan få gods transporterat av Transportören.

Transportör avser varje privatperson eller näringsidkare som är registrerad som Transportör i Tjänsten.

All användning av tjänsten baseras på dessa användarvillkor.

Tjänsten gör det möjligt för dig att skapa en transport annons (nedan kallad ”Transportförfrågan”) som uppmuntrar Transportören att lämna ett erbjudande. Transportförfrågan publiceras till relevanta transportörer i Tjänsten. Baserat på annonsen kan transportörerna skicka en transportoffert till dig. När du har accepterat ett erbjudande för Tjänsten dig och Transportören i dialog med varandra, varefter du kan bestämma de detaljerade villkoren för transporten.

2. Transportförfrågan och transport

Du är skyldig att göra en fullständig beskrivning av de varor som du vill transportera av Transportören. I beskrivningen ska anges godsets typ, vikt, storlek och antal samt en detaljerad beskrivning som gör det möjligt för Transportören att noggrant bedöma godsets egenskaper.

Om varorna inte överensstämmer med din beskrivning kan Transportören med fog vägra att transportera varorna.

När du har accepterat ett erbjudande från en transportör kommer transportförfrågan i tjänsten att raderas.

Att hämta dina varor vid önskad tidpunkt förutsätter att du accepterar Transportörens erbjudande.

Du har rätt att acceptera eller avslå ett erbjudande.

Du kan avboka en transporttjänst, vilket måste göras i tid:
Om du avbokar transporttjänsten senast 12 timmar före hämtningstiden anses avbeställningen vara aktuell.
Om du har skapat en transportförfrågan med en hämtningstid inställd inom 12 timmar efter att transportförfrågan skapats, kan du avbryta transporttjänsten i tid, förutsatt att detta sker senast 30 minuter efter att du har accepterat transportören.

Du får inte göra en transportförfrågan för följande föremål:
Olagligt eller farligt gods. Detta inkluderar sprängämnen, farliga kemikalier, fyrverkerier, droger, vapen, ammunition etc.
Gas och/eller trycksatt gas, butan, metan, propan och andra flytande gaser, eller petrokemikalier och
Varor som ska användas till eller erhållas i samband med olagliga handlingar.

Du får inte ladda upp upphovsrättsskyddat material till tjänsten, inklusive bilder från tredje part, produktbeskrivningar eller annat upphovsrättsskyddat material, eller material som på annat sätt gör intrång i någon tredje part.

3. Leverans

Varan anses levererad när Transportören har levererat varan på överenskommen plats. Transportören ska anteckna lämplig bilddokumentation i samband med leveransen som laddas upp till Tjänsten.

Du är skyldig att se till att Transportören kan leverera godset till en mottagare på överenskommen adress, om inte godset får placeras utanför. Om du inte har säkrat detta är det upp till dig och Transportören att hitta en alternativ leverans. I det här fallet måste du räkna med extra kostnader.

Om Transportören inte kan kontakta dig för att hitta en alternativ leverans, har transportören rätt att placera varan utanför på den adress som anges för din risk. Transportören är dock skyldig att placera godset på en plats där risken för stöld eller skadegörelse inte är ökad.

4. Ansvar, försäkring och ersättning

Livo är endast en mellanhand, jfr 14 § e-handelslagen, och tar inget ytterligare ansvar. Användningen av Tjänsten sker därför på egen risk.

Livo ansvarar inte för skador på godset, inklusive – men inte uttömmande – oavsiktlig förstörelse, stöld, brand, skadegörelse eller andra omständigheter där varan inte levereras eller inte kan levereras.

Livo påpekar att Livo inte har tecknat en försäkring som täcker varorna i något avseende. Livo uppmanar dig därför att teckna nödvändig försäkring, inklusive transportförsäkring för varan, i de fall du anser det nödvändigt.

Det är ditt eget ansvar att se till att andra inte har fri tillgång till din mobila enhet. Livo rekommenderar att du byter lösenord löpande och vidtar nödvändiga säkerhetsåtgärder för att undvika missbruk. Du bör inte avslöja koden eller lösenordet för andra.

Skulle en tredje part göra anspråk mot Livo till följd av material som du har laddat upp till Tjänsten är du skyldig att hålla Livo skadeslös i alla avseenden.

5. Priser och betalning

Registrering och nedladdning av tjänsten är gratis.

Tjänsten beräknar en serviceavgift på 7,00 %, som läggs till fraktpriset.

Fraktpriset och serviceavgiften kommer att dras från ditt associerade kreditkort när du har godkänt transportören.

Om du avbokar en transporttjänst i strid med punkt 2.6, eller din beskrivning inte överensstämmer med varan, jfr avsnitt 2.2, kommer Tjänsten att ta ut en avgift på 20 % av det totala priset.

6. Personlig information

Du loggar in på Tjänsten via mobilinloggning. Syftet med detta är att kunna verifiera din användarinformation, för att kunna skapa en profil för Tjänsten.

Om du inte längre vill använda Tjänsten kan du välja att radera Tjänsten. Om du vill använda Tjänsten igen vid ett senare tillfälle, vill Livo gärna kunna göra detta enkelt för dig. Livo lagrar därför dina inloggnings- och profiluppgifter, så att du har möjlighet att snabbt och enkelt komma igång med att använda Tjänsten igen. Du samtycker därför till att Livo lagrar dina personuppgifter om du raderar Tjänsten.

Du kan alltid återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mejl till Livo och begära att Livo raderar dina personuppgifter. Om du begär detta kommer du inte längre att kunna använda Tjänsten.

Du uppmanas att läsa Livos personuppgiftspolicy här. Här kan du läsa mer läs mer om Livos behandling av dina personuppgifter.

7. Överträdelse

I händelse av brott mot dessa användarvillkor har Livo rätt att stänga av, inaktivera eller radera ditt användarkonto. Missbruk av tjänsten anses vara ett brott, inklusive genom att skicka in transportförfrågningar, som anges i avsnitt 2.7.

8. Ändringar av villkoren

Livo har rätt att ändra dessa användarvillkor. Om ändringarna är betungande för dig får du ett skäligt varsel på 30 dagar.

9. Kontaktinformation

Livo.nu ApS
CVR-nr. 41 16 00 71
Østerlund 11
7400 Herning
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 89 80 33 33

10. Val av lag och plats

Alla tvister som uppstår från detta avtal är föremål för dansk lag och måste behandlas av domstolen i Köpenhamn.